หน้าแรก

โครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง

      ปัญหาน้ำเหนือหลากและปัญหาการระบายน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเกือบทุกปี ปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่เกินศักยภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา คลองชลประทาน และคลองธรรมชาติ ทั้งทางฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลงสู่อ่าวไทย ทำให้ประสบปัญหาน้ำไหลล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนที่อยู่อาศัย พื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว แต่ละปีจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง เป็นโครงการแผนงานที่ 1 ของแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผน ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสมแล้วเสร็จเมื่อปี 2560 ลักษณะโครงการเป็นการปรับปรุงคลองและอาคารชลประทานในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวม 400 ลบ.ม./วินาที ตามศักยภาพของสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ โดยระบายน้ำออกทางแม่น้ำเจ้าพระยา 100 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกง ประมาณ 156 ลบ.ม./วินาที และระบายน้ำสู่ทะเลบริเวณอ่าวไทย 144 ลบ.ม./วินาที

แผนบรรเทาอุทกภัย

สภาพปัจจุบันกับแผนบรรเทาอุทกภัย

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน

เลขที่ 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2243-6925

โทรสาร  0-2243-6925
สายด่วน 1460